Lấy
Trả:
 
ID Tên SP SL Đặt Còn

TN-167
Áo dài trung niên mã số TN-167
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-168
Áo dài trung niên mã số TN-168
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 44; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 44; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-170
Áo dài trung niên mã số TN-170
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-171
Áo dài trung niên mã số TN-171
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-172
Áo dài trung niên mã số TN-172
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-173
Áo dài trung niên mã số TN-173
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-503
Áo dài cô dâu mã số CD-503
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-505
Áo dài cô dâu mã số CD-505
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-506
Áo dài cô dâu mã số CD-506
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-507
Áo dài cô dâu mã số CD-507
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-508
Áo dài cô dâu mã số CD-508
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-509
Áo dài cô dâu mã số CD-509
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-510
Áo dài cô dâu mã số CD-510
Thuê lẻ: 1.200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-512
Áo dài cô dâu mã số CD-512
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-514
Áo dài cô dâu mã số CD-514
Thuê lẻ: 1.200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-515
Áo dài cô dâu mã số CD-515
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-516
Áo dài cô dâu mã số CD-516
Thuê lẻ: 1.200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-518
Áo dài cô dâu mã số CD-518
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-519
Áo dài cô dâu mã số CD-519
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-520
Áo dài cô dâu mã số CD-520
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-521
Áo dài cô dâu mã số CD-521
Thuê lẻ: 1.700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-522
Áo dài cô dâu mã số CD-522
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-523
Áo dài cô dâu mã số CD-523
Thuê lẻ: 1.200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-525
Áo dài cô dâu mã số CD-525
Thuê lẻ: 950.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-527
Áo dài cô dâu mã số CD-527
Thuê lẻ: 950.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-528
Áo dài cô dâu mã số CD-528
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-530
Áo dài cô dâu mã số CD-530
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-531
Áo dài cô dâu mã số CD-531
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-503
Áo dài thuê lẻ mã số TL-503
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-506
Áo dài thuê lẻ mã số TL-506
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 4 5 6 7 8 60 > Cuối 
Copyright @2021 Powerd by ADH