Lấy
Trả:
 
 Đầu < 2 3 4 5 6 61 > Cuối 
ID Tên SP SL Đặt Còn

TL-228
Áo dài thuê lẻ mã số TL-228
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-232
Áo dài thuê lẻ mã số TL-232
Thuê lẻ: 180.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-234
Áo dài thuê lẻ mã số TL-234
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-236
Áo dài thuê lẻ mã số TL-236
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-237
Áo dài thuê lẻ mã số TL-237
Thuê lẻ: 180.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Size: 35; (2 cái)
Tổng SL: 3 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Size: 35; (2 cái)
Tổng SL: 3 cái
3 0 3

TL-238
Áo dài thuê lẻ mã số TL-238
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (2 cái)
Tổng SL: 2 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (2 cái)
Tổng SL: 2 cái
2 0 2

TL-240
Áo dài thuê lẻ mã số TL-240
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-242
Áo dài thuê lẻ mã số TL-242
Thuê lẻ: 0
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-259
Áo dài thuê lẻ mã số TL-259
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-261
Áo dài thuê lẻ mã số TL-261
Thuê lẻ: 180.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-273
Áo dài thuê lẻ mã số TL-273
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-275
Áo dài thuê lẻ mã số TL-275
Thuê lẻ: 0
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-282
Áo dài thuê lẻ mã số TL-282
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-286
Áo dài thuê lẻ mã số TL-286
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-287
Áo dài thuê lẻ mã số TL-287
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-290
Áo dài thuê lẻ mã số TL-290
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Size: 33; (2 cái)
Size: 34; (1 cái)
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 5 cái

Chi nhánh: NVL:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (2 cái)
Size: 33; (2 cái)
Size: 34; (1 cái)
Size: 35; (2 cái)
Tổng SL: 7 cái
7 0 7

TL-295
Áo dài thuê lẻ mã số TL-295
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-101
Áo dài trung niên mã số TN-101
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 43; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 43; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-103
Áo dài trung niên mã số TN-103
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-105
Áo dài trung niên mã số TN-105
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-106
Áo dài trung niên mã số TN-106
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-109
Áo dài trung niên mã số TN-109
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-110
Áo dài trung niên mã số TN-110
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-112
Áo dài trung niên mã số TN-112
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-114
Áo dài trung niên mã số TN-114
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-115
Áo dài trung niên mã số TN-115
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-117
Áo dài trung niên mã số TN-117
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-120
Áo dài trung niên mã số TN-120
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-122
Áo dài trung niên mã số TN-122
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-124
Áo dài trung niên mã số TN-124
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 2 3 4 5 6 61 > Cuối 
Copyright @2021 Powerd by ADH