Lấy
Trả:
 
ID Tên SP SL Đặt Còn

CD-161
Áo dài cô dâu mã số CD-161
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-164
Áo dài cô dâu mã số CD-164
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-165
Áo dài cô dâu mã số CD-165
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-170
Áo dài cô dâu mã số CD-170
Thuê lẻ: 750.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-175
Áo dài cô dâu mã số CD-175
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 31; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 31; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-178
Áo dài cô dâu mã số CD-178
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-180
Áo dài cô dâu mã số CD-180
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-181
Áo dài cô dâu mã số CD-181
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 31; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 31; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-182
Áo dài cô dâu mã số CD-182
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-183
Áo dài cô dâu mã số CD-183
Thuê lẻ: 0
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-185
Áo dài cô dâu mã số CD-185
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-186
Áo dài cô dâu mã số CD-186
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-188
Áo dài cô dâu mã số CD-188
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-189
Áo dài cô dâu mã số CD-189
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-190
Áo dài cô dâu mã số CD-190
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-192
Áo dài cô dâu mã số CD-192
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: NVL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 2 cái
2 0 2

CD-193
Áo dài cô dâu mã số CD-193
Thuê lẻ: 0
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-194
Áo dài cô dâu mã số CD-194
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-196
Áo dài cô dâu mã số CD-196
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-198
Áo dài cô dâu mã số CD-198
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-202
Áo dài cô dâu mã số CD-202
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-206
Áo dài cô dâu mã số CD-206
Thuê lẻ: 850.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-104
Áo dài thuê lẻ mã số TL-104
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-105
Áo dài thuê lẻ mã số TL-105
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-106
Áo dài thuê lẻ mã số TL-106
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-108
Áo dài thuê lẻ mã số TL-108
Thuê lẻ: 1.200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-109
Áo dài thuê lẻ mã số TL-109
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-112
Áo dài thuê lẻ mã số TL-112
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 30; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 30; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-115
Áo dài thuê lẻ mã số TL-115
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-117
Áo dài thuê lẻ mã số TL-117
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 1 2 3 4 60 > Cuối 
Copyright @2021 Powerd by ADH