Lấy
Trả:
 
ID Tên SP SL Đặt Còn

TN-117
Áo dài trung niên mã số TN-117
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-120
Áo dài trung niên mã số TN-120
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-121
Áo dài trung niên mã số TN-121
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-122
Áo dài trung niên mã số TN-122
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-124
Áo dài trung niên mã số TN-124
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-125
Áo dài trung niên mã số TN-125
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-129
Áo dài trung niên mã số TN-129
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-130
Áo dài trung niên mã số TN-130
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-131
Áo dài trung niên mã số TN-131
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-132
Áo dài trung niên mã số TN-132
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-136
Áo dài trung niên mã số TN-136
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-137
Áo dài trung niên mã số TN-137
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 43; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 43; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-139
Áo dài trung niên mã số TN-139
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-141
Áo dài trung niên mã số TN-141
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 49; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 49; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-142
Áo dài trung niên mã số TN-142
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-144
Áo dài trung niên mã số TN-144
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-147
Áo dài trung niên mã số TN-147
Thuê lẻ: 750.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-149
Áo dài trung niên mã số TN-149
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-150
Áo dài trung niên mã số TN-150
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-151
Áo dài trung niên mã số TN-151
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-152
Áo dài trung niên mã số TN-152
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-153
Áo dài trung niên mã số TN-153
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-154
Áo dài trung niên mã số TN-154
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-156
Áo dài trung niên mã số TN-156
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 43; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 43; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-157
Áo dài trung niên mã số TN-157
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-159
Áo dài trung niên mã số TN-159
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-161
Áo dài trung niên mã số TN-161
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-162
Áo dài trung niên mã số TN-162
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-164
Áo dài trung niên mã số TN-164
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-165
Áo dài trung niên mã số TN-165
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 3 4 5 6 7 60 > Cuối 
Copyright @2021 Powerd by ADH