Lấy
Trả:
 
ID Tên SP SL Đặt Còn

TL-508
Áo dài thuê lẻ mã số TL-508
Thuê lẻ: 1.200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-509
Áo dài thuê lẻ mã số TL-509
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-510
Áo dài thuê lẻ mã số TL-510
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-511
Áo dài thuê lẻ mã số TL-511
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-512
Áo dài thuê lẻ mã số TL-512
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-513
Áo dài thuê lẻ mã số TL-513
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-514
Áo dài thuê lẻ mã số TL-514
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-515
Áo dài thuê lẻ mã số TL-515
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-516
Áo dài thuê lẻ mã số TL-516
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-517
Áo dài thuê lẻ mã số TL-517
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-519
Áo dài thuê lẻ mã số TL-519
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-521
Áo dài thuê lẻ mã số TL-521
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-522
Áo dài thuê lẻ mã số TL-522
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-523
Áo dài thuê lẻ mã số TL-523
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-524
Áo dài thuê lẻ mã số TL-524
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-525
Áo dài thuê lẻ mã số TL-525
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-526
Áo dài thuê lẻ mã số TL-526
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-527
Áo dài thuê lẻ mã số TL-527
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-534
Áo dài thuê lẻ mã số TL-534
Thuê lẻ: 180.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 32; (1 cái)
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 2 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 2 cái
2 0 2

TL-536
Áo dài thuê lẻ mã số TL-536
Thuê lẻ: 0
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-537
Áo dài thuê lẻ mã số TL-537
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-538
Áo dài thuê lẻ mã số TL-538
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-540
Áo dài thuê lẻ mã số TL-540
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-541
Áo dài thuê lẻ mã số TL-541
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-543
Áo dài thuê lẻ mã số TL-543
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-545
Áo dài thuê lẻ mã số TL-545
Thuê lẻ: 120.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-547
Áo dài thuê lẻ mã số TL-547
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-554
Áo dài thuê lẻ mã số TL-554
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-555
Áo dài thuê lẻ mã số TL-555
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-556
Áo dài thuê lẻ mã số TL-556
Thuê lẻ: 180.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 5 6 7 8 9 60 > Cuối 
Copyright @2021 Powerd by ADH