Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 22
Đã đặt: 1
Còn lại: 21