Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 40
Đã đặt: 24
Còn lại: 16