Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 8
Đã đặt: 6
Còn lại: 2