Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 27
Đã đặt: 8
Còn lại: 19