Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 21
Đã đặt: 4
Còn lại: 17