Lấy
Trả:
 
ID Tên SP SL Đặt Còn

TN-1080
Áo dài trung niên mã số TN-1080
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-964
Áo dài cô dâu mã số CD-964
Thuê lẻ: 750.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: NVL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Size: 36; (1 cái)
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 3 cái
3 0 3

CD-965
Áo dài cô dâu mã số CD-965
Thuê lẻ: 750.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: NVL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: THL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Size: 36; (1 cái)
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 3 cái
3 0 3

CD-966
Áo dài cô dâu mã số CD-966
Thuê lẻ: 750.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1800
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1800
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

AB-061
Áo dài bán lẻ mã số AB-061
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 2 cái

Chi nhánh: NVL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Size: 36; (1 cái)
Size: 38; (2 cái)
Tổng SL: 4 cái
4 0 4

VK-020
Áo dài voan kính mã số VK-020
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

VK-021
Áo dài voan kính mã số VK-021
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: THL:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 2 cái
2 0 2

VK-022
Áo dài voan kính mã số VK-022
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

NA-411
Áo dài nam mã số NA-411
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 48; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: NVL:
Size: 54; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Chi nhánh: THL:
Size: 50; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 48; (1 cái)
Size: 50; (1 cái)
Size: 54; (1 cái)
Tổng SL: 3 cái
3 0 3

CT-499
Áo dài cách tân mã số CT-499
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1802
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1802
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1804
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1804
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-967
Áo dài cô dâu mã số CD-997
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1805
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1805
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 39; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-968
Áo dài cô dâu mã số CD-968
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1806
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1806
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1807
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1807
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1808
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1808
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-1081
Áo dài trung niên mã số TN-1081
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-969
Áo dài cô dâu mã số CD-969
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-970
Áo dài cô dâu mã số CD-970
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 41; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1809
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1809
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1810
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1810
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 56 57 58 
Copyright @2021 Powerd by ADH