Lấy
Trả:
 
ID Tên SP SL Đặt Còn

TL-1823
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1823
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1824
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1824
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1825
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1825
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1826
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1826
Thuê lẻ: 180.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1827
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1827
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1828
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1828
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1829
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1829
Thuê lẻ: 180.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1830
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1830
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1831
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1831
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: THL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

NA-427
Áo dài nam mã số NA-427
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 60; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 60; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CT-500
Áo dài cách tân mã số CT-500
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1832
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1832
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 2 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 2 cái
2 0 2

TL-1833
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1833
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1834
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1834
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CT-501
Áo dài cách tân mã số CT-501
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 26; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 26; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

AB-062
Áo dài bán lẻ mã số AB-062
Thuê lẻ: 0
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 58 59 60 
Copyright @2021 Powerd by ADH