Lấy
Trả:
 
 Đầu < 58 59 60 61 > Cuối 
ID Tên SP SL Đặt Còn

TL-1885
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1885
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CT-505
Áo dài cách tân mã số CT-505
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1887
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1887
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1888
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1888
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1889
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1889
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-1100
Áo dài trung niên mã số TN-1100
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1890
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1890
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CT-506
Áo dài cách tân mã số CT-506
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1891
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1891
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-1101
Áo dài trung niên mã số TN-1101
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CT-507
Áo dài cách tân mã số CT-507
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1892
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1892
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-982
Áo dài cô dâu mã số CD-982
Thuê lẻ: 800.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1894
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1894
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1895
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1895
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1896
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1896
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1897
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1897
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1898
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1898
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1899
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1899
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

BQ-183
Áo dài đồng phục mã số BQ-183
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (3 cái)
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 4 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (3 cái)
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 4 cái
4 0 4

TL-1900
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1900
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1901
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1901
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1902
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1902
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1903
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1903
Thuê lẻ: 250.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-1102
Áo dài trung niên mã số TN-1102
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-1103
Áo dài trung niên mã số TN-1103
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TL-1904
Áo dài thuê lẻ mã số TL-1904
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-1104
Áo dài trung niên mã số TN-1104
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

TN-1105
Áo dài trung niên mã số TN-1105
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CT-508
Áo dài cách tân mã số CT-508
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 Đầu < 58 59 60 61 > Cuối 
Copyright @2021 Powerd by ADH