Lấy
Trả:
 
ID Tên SP SL Đặt Còn

NA-101
Áo dài nam mã số NA-101
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 46; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 46; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

NA-105
Áo dài nam mã số NA-105
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 47; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 47; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-108
Áo dài cô dâu mã số CD-108
Thuê lẻ: 1.000.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-109
Áo dài cô dâu mã số CD-109
Thuê lẻ: 1.100.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 42; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-110
Áo dài cô dâu mã số CD-110
Thuê lẻ: 400.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-111
Áo dài cô dâu mã số CD-111
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 37; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-114
Áo dài cô dâu mã số CD-114
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: NVL:
Size: 31; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 31; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-115
Áo dài cô dâu mã số CD-115
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-116
Áo dài cô dâu mã số CD-116
Thuê lẻ: 350.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-117
Áo dài cô dâu mã số CD-117
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 38; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-121
Áo dài cô dâu mã số CD-121
Thuê lẻ: 1.000.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-123
Áo dài cô dâu mã số CD-123
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 40; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-124
Áo dài cô dâu mã số CD-124
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-126
Áo dài cô dâu mã số CD-126
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-129
Áo dài cô dâu mã số CD-129
Thuê lẻ: 850.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-130
Áo dài cô dâu mã số CD-130
Thuê lẻ: 450.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 30; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 30; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-137
Áo dài cô dâu mã số CD-137
Thuê lẻ: 300.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-138
Áo dài cô dâu mã số CD-138
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-139
Áo dài cô dâu mã số CD-139
Thuê lẻ: 550.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-140
Áo dài cô dâu mã số CD-140
Thuê lẻ: 200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-141
Áo dài cô dâu mã số CD-141
Thuê lẻ: 1.200.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-142
Áo dài cô dâu mã số CD-142
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-143
Áo dài cô dâu mã số CD-143
Thuê lẻ: 650.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-144
Áo dài cô dâu mã số CD-144
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-145
Áo dài cô dâu mã số CD-145
Thuê lẻ: 700.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-150
Áo dài cô dâu mã số CD-150
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 36; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-151
Áo dài cô dâu mã số CD-151
Thuê lẻ: 500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 34; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-152
Áo dài cô dâu mã số CD-152
Thuê lẻ: 1.500.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 32; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-154
Áo dài cô dâu mã số CD-154
Thuê lẻ: 600.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 35; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1

CD-158
Áo dài cô dâu mã số CD-158
Thuê lẻ: 150.000
Thuê sỉ: 0
Size theo chi nhánh:
Chi nhánh: CMT8:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái

Size tổng hợp:
Size: 33; (1 cái)
Tổng SL: 1 cái
1 0 1
 1 2 3 4 60 > Cuối 
Copyright @2021 Powerd by ADH