STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
TL-183135CMT8Bình thường 
TL-183235CMT8Thanh lý