STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-402148CMT8Bình thường