STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
NA-400147CMT8Bình thường