STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CT-467133CMT8Bình thường 
CT-467233CMT8Bình thường 
CT-467333CMT8Bình thường 
CT-467434CMT8Bình thường 
CT-467534CMT8Bình thường 
CT-467635CMT8Bình thường 
CT-467735CMT8Bình thường 
CT-467834CMT8Bình thường 
CT-467937CMT8Bình thường 
CT-4671037CMT8Bình thường 
CT-4671138CMT8Bình thường 
CT-4671236CMT8Bình thường 
CT-4671337CMT8Bình thường 
CT-4671440CMT8Bình thường 
CT-4671541CMT8Bình thường 
CT-4671644CMT8Bình thường 
CT-4671736CMT8Bình thường 
CT-4671838CMT8Bình thường 
CT-4671937CMT8Bình thường 
CT-4672042CMT8Đã bán24455
CT-4672134CMT8Đã bán17827
CT-4672237CMT8Bình thường