STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CD-196137CMT8Bình thường