STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
CD-153134NVLThanh lý