STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-118132THLBình thường 
BQ-118232THLBình thường 
BQ-118332CMT8Bình thường 
BQ-118432CMT8Bình thường 
BQ-118533THLBình thường 
BQ-118634CMT8Bình thường 
BQ-118740THLBình thường 
BQ-118832THLBình thường 
BQ-118934THLBình thường 
BQ-1181034THLBình thường 
BQ-1181135THLBình thường 
BQ-1181236THLBị mất 
BQ-1181342THLBình thường 
BQ-1181433CMT8Bình thường 
BQ-1181535CMT8Bình thường 
BQ-1181636CMT8Bình thường 
BQ-1181736CMT8Bình thường 
BQ-1181836CMT8Bình thường 
BQ-1181938CMT8Bình thường 
BQ-1182044CMT8Bình thường