STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-110133CMT8Bình thường 
BQ-110234CMT8Bình thường 
BQ-110334CMT8Bình thường 
BQ-110434CMT8Bình thường 
BQ-110536CMT8Bình thường 
BQ-110637CMT8Bình thường 
BQ-110745CMT8Bình thường 
BQ-110832CMT8Bình thường 
BQ-110932THLBình thường 
BQ-1101034THLBị mất 
BQ-1101135CMT8Bình thường 
BQ-1101240CMT8Bình thường 
BQ-1101333THLBình thường 
BQ-1101434THLBình thường 
BQ-1101535THLBình thường 
BQ-1101636THLBình thường 
BQ-1101738THLBình thường 
BQ-1101840THLBình thường 
BQ-1101936CMT8Bình thường 
BQ-1102034CMT8Bình thường 
BQ-1102134CMT8Bình thường